View Single Post
Old 08-10-2008, 10:03 AM   #9 Offline
Sashida
Johnny Junior
Sashida's Avatar

Join Date: May 2008
Posts: 410
Jai Đẹp: 19
Thanks: 379
Thanked 183 Times in 106 Posts
Cho hỏi Hana kiếm được cái này là cái ǵ? Nó liên quan ǵ đến topic này?
 
Reply With Quote